ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⴰⴽⵡⴰⵙ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 - 11:16
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ…

ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵍⵓⵎⵎⵓⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ

ⴰⴽⵡⴰⵙ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 - 11:24
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⴱⴰⵡⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴷⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ.

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴻⵍ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵓⵇⵇⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 - 09:53
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⵛⵀⴰⵀⴻⵔ ⴱⵓⵍⴰⴽⵀⵔⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵓⵇⵇⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ « ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ » ⴷⴻⴳ…

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⴱⵖⴻⵙⵜ

ⴰⵢⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 - 13:44
ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ ⵙⴻⵍⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵣⵖⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ.

ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 - 15:07
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ…

ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ : ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵉ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 28 Yebrir 2021 - 13:51
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⵉ…

ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵜ : ⵜⵇⵍⵍⵄ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 - 16:17
ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵟ - ⵟⵇⵍⵍⵄ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ « ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⵍⵍⵉⴷⵜ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ), ⴷⴳ ⵓⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ « ⵄⵉⵏ ⵄⵏⵟⵔ » ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴱⵓⵓⴽⴰïⴷ (ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵜ).

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⵉ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ, ⵙ 21 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 - 12:38
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (21) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵔ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 4ⵀ00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵜ ⴷⴻⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ…