ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2022 - 14:42
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴼⵓⴳⵓⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ 5 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵎⵉⵔⴻⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴷⵀⴻⵍ.

ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2022-2023 : ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2022 - 15:46
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2022-2023, ⴱⴹⴰⵏ ⵖⴻⴼ 30.000 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

1962-2022: ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2022 - 17:27
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵎⵉⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵ…
Monde : Banner horizontal

ⵎⴰⵍⵉ/ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 03 ⵖⵓⵛⵜ 2022 - 14:41
ⴱⴰⵎⴰⴽⵧ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵖⵜⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵧ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ…

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 20/ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵎⴰⵚⴻⵔ: ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 03 ⵖⵓⵛⵜ 2022 - 14:42
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 20 ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴻⵎⵉⵔ ⵙⵓⵍⵜⴰⵏ ⴱⵉⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵓⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⵀⴰ (ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 7:00 ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ…

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴰⴷ: ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵀⵕⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 02 ⵖⵓⵛⵜ 2022 - 13:54
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵀⵕⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 42 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴰⴷ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ.

ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⴰⵏⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 02 ⵖⵓⵛⵜ 2022 - 13:55
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴻⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ: ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⴽⴻⵏⵖⴻⵔⴼⴰⵏ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2022 - 14:48
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ (60) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⴽⴻⵏⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.