ⵟⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ

ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ : ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵙ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 17:59
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴼⵍⵏ) ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⵉⴷ ⵢⴻⵡⵡⵉ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 42 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ…

ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ : ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵙ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 18:05
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴳⴰⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ », ⵙ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ…

ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 27 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 15:02
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⴷⵡⴰⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 28 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 11:49
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ, ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ…

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵏ 2021: ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵡⵃⴰ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 28 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 09:51
ⴷⴷⴻⵡⵃⴰ – ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (‘ⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵃⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ 18 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ.

ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 23 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 17:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ (17 ⵓⵏⴱⵉⵔ 2018).

ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵃⵉⴷⴷⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ

ⴰⴽⵡⴰⵙ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 10:38
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ « ⵜⴰⴳⵔⴻⵙⵜ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵔ », ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : 113 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 82 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 4 ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 23 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 - 09:24
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (113) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 82 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…