ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 - 11:22
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: « ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⴰⵎⵏⴰⵀⴰⵖ,
Algérie : Banner horizontal

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 - 11:46
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⴼⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ.

ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 - 11:55
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2021, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵢⵓⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴻⵥⵥⵉ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵜⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 05 ⵎⴰⵢⵓ 2021 - 13:04
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵏⵜⵧⵏⵢ ⴱⵍⵉⵏⴽⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵎⴰⵙ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴰⵎⵓⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ…

ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 18 Yebrir 2021 - 11:56
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⵀⴰⵔⴰⴼ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ « ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ…

ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ : ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵉ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ

ⴰⴽⵔⴰⵙ 28 Yebrir 2021 - 13:51
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⵉ…

ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ, « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 20 Yebrir 2021 - 13:43
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ –ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ (ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵔⴰⵙ) ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ « ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ » ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵏ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : 236 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 147 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 02 ⵎⴰⵢⵓ 2021 - 15:54
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (236) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 147 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ…