ⵉⵎⵙⵣⴳⴰⵔⵏ : ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵙ « ⵡⵓⴳⴰⵔ » ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 27 Yennayer 2021 - 01:14
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵣⴳⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵡⵓⴳⴰⵔ » ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

ⵟⵉⴳⵉⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴱ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵙⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ « ⴰⵎⵛⵖⴰⴱ »

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 26 Yennayer 2021 - 00:08
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴱ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵙⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ, ⵙⴳ ⵉ ⵜⵜ-ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵔⴰⵢ ⴱⵏⵊⴰⵎⵉⵏ ⵙⵜⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵀⵔⵙ, ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ « ⵉⵛⵖⴱⵏ » ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴳⵉⵍⵍⵙ ⵎⴰⵏⵛⵔⵓⵏ, ⵉ ⵢⵖⵔⴰⵏ ⵉ « ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙⵎⴰⵃ ».

ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵏⵣⴰ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

ⵙⵙⴻⴱⵜ 16 Yennayer 2021 - 00:17
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵙⵎⵀⴰⵍ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵀⵢⵢⵉⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⴱⵉⴷⵏ « ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⵔⵓⵎⵒ ⵖⴼ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵉⵊⵡⵜ »

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 11 Yennayer 2021 - 21:20
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵊⵓ ⴱⵉⴷⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ, ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ, ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ » ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵖⴼ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴳⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵓⵔⵉⴳⵏ…

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2021: ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵒⵓⵔⵜⵙ ⵢⴽⵛⴼ-ⴷ ⵓⵎⵓⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 12 Yennayer 2021 - 12:10
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴽⵛⴼ-ⴷ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵒⵓⵔⵜⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵎⵓⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵎⴰⵚⵔ ⴳⴰⵔ 13 ⴷ 31 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.

ⵉⵥⵔⴳ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⵟⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ »

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 21 Yennayer 2021 - 23:11
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵟⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ-ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴰⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵡⴰⵍⵜ, ⵢⵥⵔⴳ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⴱⵉⴱ-ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵎⴰⵏⵙⵓⵓⵔⵉ.

ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴹⵓ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 25 Yennayer 2021 - 00:08
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴹ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ (ⴽⵎ/ⵀ), ⵖⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵙⴷⴷⵉ (ⴱⵓⵍⵍⵜⵉⵏ) ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 - 09:18
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵙ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵛⵉⵔ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021 ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏ ⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ…