ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ – ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷⵍⴻⵏⴻ ⴳⵓⴻⴷⵢⵓⵔⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴼⵓⵔⴷ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⵎⵅⴻⵢⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵉⵍⵍⵡⴰⵍⵍ (2-0) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 42 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵙⵔⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵅⴻⵢⵢⴻⵔ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴰ. ⴳⵓⴻⴷⵢⵓⵔⴰ, ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵉⵙⵡⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴼⵓⵔⴷ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵇⵉⵇⵜ ⵜⵉⵙ 56), ⵙⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵎⴰⵜⴻⵊ ⵠⵢⴷⵔⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵇⵉⵇⵜ ⵜⵉⵙ 26. ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ-ⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴼⵧⵔⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴹⴻⵍ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰ. ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴳⵓⴻⴷⵉⵧⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴷⴻⵔⴱⵢ ⵛⵧⵓⵏⵜⵢ (2-2), ⵜⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵉⴷⴷⵍⴻⵙⴱⵔⵓⴳⵀ (2-0). ⵙ ⵔⵔⴱⴻⵃⴰ-ⴰ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴼⵧⵔⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ 79 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⴼⵛ ⴱⵧⵓⵔⵏⴻⵎⵧⵓⵜⵀ ⴰⵢ ⵢⴻⴹⴹⴼⴻⵏ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ. ⴳⵓⴻⴷⵢⵓⵔⴰ (29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ), ⴷ ⴰⵔⴻⴹⴹⴰⵍ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵜⴻⵔⴹⴻⵍ ⵛⵔⵢⵙⵜⴰⵍ ⵒⴰⵍⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴼⵓⵔⴷ. ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴹⴻⵍ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⴳⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵎⴱⴻⵕ ⴻⴷ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ (ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ 2 ⵏ ⵢⴻⵙⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ). ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ-ⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵕⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2014 ⴷ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2015 , ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ-ⴷ-ⵖⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⵓⵃⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵇⴰⵟⴰⵔ (ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0) ⴻⴷ ⵄⵓⵎⴰⵏ (ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵙ 4 ⵖⴻⵔ 1).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵎⵍⵉⵍⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ-ⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴻⵙ ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⵎⵧ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⵛ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴻⴷ ⴰⵙⵧ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵎⵊⴰⴷⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵜⵉⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴻⵙⵙ-ⵎⵧⴱ, ⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵛⴰ-ⴰⵙⵧⵛ. ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵎⵧⴱ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1 (ⵍⵉⴳⵓⴻ 1) ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ ⵡⴻⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵜⵉⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ-ⵉⵚⴰⵃⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⴼⴻⵕⵕⵊⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1945 ⴷⴻⴳ ⵙⵟⵉⴼ. ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ « ⵜⴼⵉⵔⵄⴻⵇⵇⴰⵙ » ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴰⵔⵎⴻⵏ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵚⴰⵃⴻⵏ 4000 ⵏ ⵢⵉⵜⵉⴽⵉⵢⴻⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵍⴰ 1500. ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ « ⴷⴷⴰⵡ » ⵏ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ ⴹⴻⵎⵄⴻⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⴱⴳⴰⵢⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⵜⴻⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴻⵙⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵉⵥⴻⵡⵔⴻⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ « ⵢⴻⵎⵎⴰ ⴳⵓⵔⴰⵢⴰ » ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵊⵊⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵍⴻⵖⵎⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⵄⴻⵍⵎⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵟⵉⴼ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ. ⵜⵉⴳⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⵧⴱ, ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵓⵔ ⵉⴽⵀⵍⴻⴼ ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⴻⴳⴳⴻⵣ ⴰⴷ ⵢⴻⵊⴱⴻⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ. ⴷ ⴰⵢⴰ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵣⵣⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⴻⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰ , ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⴱⵖⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ 14000 ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵜⵉⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵣⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵔⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⵙⴰⵔⵉⵔ ⵢⴻⵙⵄⴰ 18.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ. ⵡⴰ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵟⵉⴼ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵔⵛⴰ ⴻⴷ ⴰⵙⵧ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵍⵉⴽ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴻⵙ ⵙⵟⵉⴼ-ⵎⵧ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵙⵧ ⵛⵛⵍⴻⴼ-ⵔⵛ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⴷⴷⴰⴱⴻⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 51 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ-ⴰ. ⵎⵧ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵙⵟⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵅⵚⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴻⵙⵙ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ (ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1, ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⴻⵍⵖⵓⵖⴻⵏ). ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⴽⵀⴻⵉⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵎⴰⴷⵧⵓⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⵧⴱ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵍⴻⵃⵕⴰⵕⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵙⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴻⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ-ⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵜⴻⵙⵄⴰ, ⵎⵧⴱ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵙ ⵍⴼⴻⵕⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵧⵎⴰⵔ-ⵀⴰⵎⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵛ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⵧ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ 2005. ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵅⵚⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ-ⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴽⵓⵍⵍⴻⵛ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ. ⴰⵙⵧ ⵛⵛⵍⴻⴼ ⵜⵉⵡⵉ-ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ-ⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ (ⵛⴰⴼ) ⵎⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵉⵏⵉⵜ ⵀⵧⵔⵧⵢⴰ ⵛⵧⵏⴰⴽⵔⵢ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ, ⵉⵛⴻⵍⴼⵉⵢⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴻⵙ ⵙⵟⵉⴼ (1-0) ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⴷⴷⴻⵏ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵙⵉⵜ. ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵛⴰ, ⵖⴰⵙ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴰⵎⴰⵏⵉ, ⵍⴰ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵙⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴻⵛⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ (ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ), ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴷ ⵡⴻⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵍⵊⴻⵀⴷ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ) ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴻⴷ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ. ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴻⵛⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ (ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ) ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵉⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵜⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵟⵟⴻⵔⴽ. ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓⵖ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ 2014-2015, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵅⴻⵢⵢⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ. ⵜⵎⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⴷ: ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ (ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⴽⵀⵧⵓⵍⵧⵓⴷ ⵙⴰⵉⴷⴰ (ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ), ⵉⴱⵜⵉⵙⵙⴰⵎⴰ ⵧⵔⴰⵏ, ⴽⵀⵧⴱⵣⵉ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ (ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ), 8-ⵎⴰⵔⵙ ⵎⵧⵙⵜⴰⴳⴰⵏⴻⵎ, ⵀⵧⴷⵏⴰ ⵎ’ⵙⵉⵍⴰ, ⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵉ ⵧⵓⴰⵀⴰ (ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⴻⴷ ⵏⵧⵓⵔ ⴻⵍ ⴻⵓⵍⵎⴰ. ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵒⵍⴰⵢ-ⵧⴼⴼ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵙⴻⴳ 9 ⵏ ⵜⵚⴻⴱⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ. ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⵍⵉ « ⴷ ⵜⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ », ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵣⵣⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⵉⴼⴰⴽ ⴰⵍⴳⴻⵔ, ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵉⴼⴰⴽ, ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ: ⵉⵏⴻⵙ ⴰⵍⴳⴻⵔ, ⴻⵜⵧⵉⵍⴻ ⴼⵉⵍⴰⵏⵜⴻ ⴱⵧⵓⴼⴰⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ. ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ. ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ 2014-2015. ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵍⵊⴻⵀⴷ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ) ⴷⴻⴳ 132 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴳⴰⵔ 11 ⴻⴷ 12 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⴱⵓⵙⵎⴰⵄⵉⵍ (ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰ). 132-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 46 ⵏ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ 12 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ: ⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ (ⵜⵉⵖⴻⵏⵏⵉⴼ), ⵙⴰⵍⴰⵎ (ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ), ⵎⴰⵛⵀⴰⴰⵍ (ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⴰⴷ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴳⵙ ⵒéⵜⵔⵧⵍⵉⴻⵔⵙ, ⴼⴰⵜⵎⴰ-ⵣⵧⵀⵔⴰ ⵧⵓⴽⴰⵣⵉ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⵓⵡⴻⴹ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ « ⵙ ⵍⴼⴻⵕⵃ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ » ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ (ⵛⵧⴰ). « ⴰⵢⴰ ⴷ ⵍⴼⴻⵕⵃ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴽⵍⴰⵍⴻⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⴻⴷ ⵍⴻⵄⵜⴰⴱ ⴰⵢ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ », ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵧⵓⴽⴰⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵧⵧⴽ ⵙⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵚⴰⵃ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 5 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⴻⵙⵔⵉⵔⴻⵏ ⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ. « ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵖ ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ, ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ, ⵜⵜⴻⵕⴱⴻⵢⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴻⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵊⵊ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ », ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ. ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴰⵛⵀⵧⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⴳⵙⵒ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴰⵖ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ « ⴼⴻⵕⵃⴻⵏ-ⴰⵙ ⵎⵍⵉⵃ ⵉ ⵧⵓⴽⴰⵣⵉ » ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⴰⵢ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ. « ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵢⴰ. ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ-ⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵕⵓⵃ ⵎⴻⴱⵄⵉⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵔⵔⴱⴻⵃ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ, ⴷⴰⵖ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⴻⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⴳⵙⵒ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵜⴰⵀⵎⵉ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ) ⵙⴻⴳ 6 ⵖⴻⵔ 8 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⵛⴰⴼ) ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⴻⵎⵎⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⴰⵏ-2017, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ. « ⵜⴰⵀⵎⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴳⴰⵔ 6 ⴻⴷ 8 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵛⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵛⴰⵏ-2017 », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ. ⵕⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵛⴰⴼ ⵍⴻⵅⴱⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ (ⵧⵔⴳⴰⵏⵉⵙⴻⵔ) ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⴰⵏ-2017 ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⵅⴱⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵎⵄⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵚⴰⵃ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ « ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵢⴰⴳⵉ ». ⵜⴰⵀⵎⵉ ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵙⴻⴳ ⵍⵇⴰⵄⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴹⴹⵎⴰⵏⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵛⴰⴼ. « ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⴱⵖⴰ ⵙ ⵛⵛⵓⵇ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵚⴰⵃ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ [ⴷⵧⵙⵙⵉⴻⵔ] ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵉⵄⴻⵊⴱⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ [ⵎⴻⵎⴱⵔⴻⵙ] ⵏ ⵛⴰⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ (ⵙⵜⴰⴷⴻ) ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ. ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴳⴰⴱⵓⵏ, ⴳⵀⴰⵏⴰ ⴻⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴷ ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵉⵏ (ⵛⴰⵏⴷⵉⴷⴰⵜⵙ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⴰⵏ-2017, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴻⵊⴱⴻⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵇⴱⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵛⴰⵏ-2019, 2021 ⴻⴷ 2023 ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ, ⵛôⵜⴻ ⴷ’ⵉⵠⵧⵉⵔⴻ ⴻⴷ ⴳⵉⵏⵢⴰ.
ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ 16 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴻⵜⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵓ-15 ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⴻⵏⴰⵡ (ⴼⵍⵏ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵥⵔⴰ. ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ-ⴰ ⵜⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 57 ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵜⴰⴳⵜⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵙⴰⴰⴷ-ⴱⵓⴱⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⵓⵅⴰⵏ, ⵙⴰⵉⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴰⵓⵛ ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵣⵓⴱⴰ. ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⴷƔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ-ⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ « ⴷ ⴰⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. » ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵚⵚⴻⵏⴼ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵕⵡⵉⵃⵜ ⵉ ⵉ ⵜⵛⵉⵔⴻⵜⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ. » ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵍⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴰⵓⵛ, ⵢⴻⴼⵕⴻⵃ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⵜⴻⴽⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 43 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ « ⴷ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢⴻⵏ . ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵍⴻⵇⵔⴰⵢⴰ. » ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉ ⴰⴷ ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵎⴻⵙⵙⴰⵧⵓⴷ-ⴱⵧⵓⵣⵉⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⵊⵊⴰⵏⴰ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⵍⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵎⴻⵙⵙⴰⵓⴷ-ⴱⵓⵣⵉⴷⵉ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵢⵓⵙⴻⴼ ⴼⴻⵔⴰⴷⵉ.