ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 90 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 2021 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ.
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ – ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙⵖⴻⵍ ⵏ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ ⵏ 2020 (ⴳⴰⵔ 23 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ 1 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ) ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰ ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ (1 ⵖⴻⵔ 0) ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⵉⵃⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ 3 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴼⴻⴽⴽⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⴰⴽⵓⴼⵉ ⵏ ⵢⵉⵥⵡⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 130 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵧⵙⵀⵉⴽⵉ, ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⴷⴻⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⵧⵓⴷⵉⴰⴼ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙⵀⵉⴽⵉ.
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⵎⵉⵏⵟⵓⵏ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2020, ⵎⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵕⵉⵙⵉⵜⵏ ⵙ 3 ⵖⴻⵔ 2, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ).
ⵎⵉⵍⴰ – ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵇⵔⴰⵙ ⵙ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⴰⵣⴳⴻⵏⵡⵓⵔⵎⴰⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵉⵏ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵍⵓⴱⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴷⴻⵔⵔⴻⵄⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵓⴷ-ⴱⴻⵏⵀⴰⴷⵊ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵖⵎⴰ (ⵎⵉⵍⴰ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵍⴰⵍⵉⵏⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵏⴻⴳⵀⵉⵣ, ⴰⵢ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴻⴳ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵉⵅⴻⵔ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ 18 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵙ 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, 2 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵓⵥⴻⵏ, ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ, ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 9 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⵉⵎⴱⵉ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⵓⴷⵉⴰⴼ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵟⴰⵏⵊⴰ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) – ⵅⴻⵜⵎⴻⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵟⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⵙ 20 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 9 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, 4 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ 7 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴰⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ.