ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴼⴰⵔⵓⴽ ⴱⴻⵍⴳⵓⵉⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴳⴻⵜ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵃⴰⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵡⴻⵄⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 2019-2020 ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⴷⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ, ⵉⵏⴻⵙ ⵉⴱⴱⵓ, ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ ⵏ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵀⴰⵎⴰⴷ ⴽⴰⵍⴽⴰⴱⴰ ⵎⴰⵍⴱⵓⵎ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵍⵉⵜⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵛⵀⴻⴼⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴰ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⵏⴻⵖ ⵓⵀⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ « ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⴷⵓⵜ ⵎⵍⵉⵃ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴻⴷⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ « ⵉⵙⵓⵔⴼⴰⵏⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ.
ⵣⵓⵔⵉⵛⵀ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴽⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ 211 ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⴵⵉⵔ (ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵙ « ⵓⵏⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ » ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.