ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ, ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵛ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵜⴻⵎⵃⴻⵇ ⵙ 6 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵡⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵚⵔ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ.
ⴰⵏⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⴱⵓ – ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵏⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⵉⵙ 41 ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⵏⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⵠⵧ (ⴳⴰⵔ 17 ⴷ 20 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴳⴰⵛⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵡⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵚⵔ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴻⴷⵡⴰⵔ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ "ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙⵜ" ⵉ ⵓⵏⴵⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ "ⵜⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉⵜ" ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020-2021, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴻⵣⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵎⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 1 ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 13 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ). ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⵜⴻⵕⵡⴰ ⵍⵃⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵍⴻⴽ ⵉ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ. ⴷ ⴰⵎⵉⵔ ⵙⴰⵢⵧⵓⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴼⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵇⴰⵙⵉⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⵜ ⵓⵎⴻⵏⵟⴰⴳ ⴰⴱⴻⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵔⵛⴻⵍⵍⵉⵏ ⴽⵧⵓⴽⵒⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 34. ⴰⵢⵜ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵅⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ. ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴳⵔⴻⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵀⴰⵔⴰⵔⴻ ⵎⴳⴰⵍ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⴻ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 2 ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵀ ⵉ ⵓⵙⵉⵖⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ: ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵜⴰⵚⴻⴱⵃⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵎⵓⵃⴰⵏⴷ ⵛⵔⵉⴼ ⵃⴻⵏⵏⴰⵛⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ), ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 70 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵜ-ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ-ⵓⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⴷⴱⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⴽⵓⴰⵍⴰ ⵍⵓⵎⴱⵓⵔ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⵎⵉⵏⵟⵓⵏ ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⴻⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵉⵏ (ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⴻⵙⴱⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ, ⴳⴻⵔⴰⵍⴷⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵜⴰ.