ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵓⴷⴻⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵍⴻⵀⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ.
ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ « ⵉ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ » ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵜⵓⴽⴻⵔⴹⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴻⴼ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵜⴽⴰⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⴳⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.
ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ– ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴳⴻⵏⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵅⵚⴻⵔ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⵉ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵓⴼ ⴱⴻⵔⵏⴰⵡⵉ. "ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵎⴷⴰⵍ ⴰⵔⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜ-ⵉⴷ ⵇⵇⴰⵕⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ. ⴰⴳⴻⵏⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵅⵚⴻⵔ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢⴰ ⵜⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵎⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⵉⵧ 2021.
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ/ⵉⵇⵛⵉⵛⴻⵏ) ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2019 ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷ 1 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ).
ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴽⵉⵏⵢⵉ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 4 ⵖⴻⵔ 1 (ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ 3 ⵏ ⵜⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 0), ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ‘’ⵜⴰⵡⴰⴷⴷⴰ’’, ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵜⵛⵀⴰⴽⴻⵔ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ.
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ/ⵉⵇⵛⵉⵛⴻⵏ) 4 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷ 1 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2019 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ).
ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ 6 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (1 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ, 5 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ ⵜⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵜ ⵏ ⵔⴰⴷⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵉⵍⴻⵙ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴻⵍ-ⵎⵧⵔⵔⵧ ⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ, ⵔⴰⵓⴼ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴱⴻⵔⵏⴰⵡⵉ.
ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (ⵜⵉⵎⴻⴹⵔⵉⵡⵉⵏ) ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵍⴻⵇⴹⴻⵏ-ⴷ 11 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (2 ⵏ ⵓⵔⴻⵖ, 5 ⵏ ⵍⴼⴻⵟⵟⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ 4 ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⵉⵚⴻⴽⵔⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ).
ⵜⵓⵏⴻⵙ – ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵡⵡⵉⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (1 ⵏ ⵓⵔⴻⵖ, 3 ⵏ ⵍⴼⴻⵟⵟⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1 ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ.