ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ ⵜⴼⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ ⵏ 2019 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 10 ⴷ 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵛ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⵢⴻⵙⴱⴻⴹ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵣⴳⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2022 ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴻⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ. ‘’ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⵣⴳⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵡⴻⵄⵔⴻⵏⵜ, ⴰⴷ ⵉⵖⴻⵉⴼⴻⵏⵜ, ⴰⴷ ⵞⵞⴰⵔⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵖ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵏⵃⴰⵔⴻⴱ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ. ⴰⵇⵍ-ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵖ ⴰⴷ ⵉⴷⵉⵔⴻⵖ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴼⵉⴼⴰ.ⵛⵧⵎ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴻⵏⵉⵏ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0, ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵜⵛⵀⴰⴽⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 8:45 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2021 ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏ ⴰⵍⵍⴰⵖⴻⵏ ⵎⴰ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵎⵓⴽⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵙⴰⵉⴷ ⴰⴰⵔⴰⴱ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵙⴻⵏ (ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ) ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ, 28 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴷ 12 ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ 42,192 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ.
ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ – ⵜⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵖⵓⵖⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵜⵉⵙ 3 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 44 ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 19 (ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ : 18-09), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ (ⵢⵓⵕⴷⵓⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ.
ⵍⵉⵍⵍⴻ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴱⵉⴻⵔⵔⴻ-ⵎⴰⵓⵔⵡⵢ ⵏ ⵍⵉⵍⵍⴻ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ), ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵏⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ 40.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵓⵙ ⵏ ⵍ’ⴻⵇⵓⵉⴱⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ).
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ - ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ, ⴽⵀⴻⵉⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵣⴻⵜⵛⵀⵉ.
ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ – ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴽⴰⵙⴰⵔⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ) ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵜⴰⵧⵓⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴼⵉ ⴰⵢ ⴰⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴳⴰⵔ 6 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷ 6 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⴷⵧⵀⴰ (ⵇⴰⵟⴰⵔ).