ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⴻⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⴷⵓ ⴰⵛ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏⵉⴹⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵍⴻⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵛⴽ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴰⵔⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵜⴰⵙⴽⴻⵏⴷⵔⵉⵜ (ⵎⴰⵚⴻⵔ) – ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴱⵓⴽ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏⵜ-ⴷ 11 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, 5 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ 3 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ (ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 21 ⴷ 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴽⴻⵏⴷⵔⵉⵜ (ⵎⴰⵚⴻⵔ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ, ⵜⴰⵢⴻⴱ ⵣⵉⵜⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ « ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ » ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴵⴵ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 8 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ). ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⵙ 3 ⵖⴻⵔ 0, ⵎⴰ ⴷ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⴷⵉⴽⴰⵟⵍⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⴱⵓⵔⴰⴰⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ 13 ⴷ 15 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020 ⴷⴻⴳ ⵏⴰⵏⵊⵉⵏⴳ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵊⴰⵒⵓⵏ.
ⴷⵡⴰⵍⴰ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ) – ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵔⵉⴽⵉ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙⵖⴻⵍ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ-ⴱⵉⵢⴰ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰ, ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⴻⵔ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵧⵓⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵧⵓⴼⵉ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵍⴼⴻⵟⵟⴰ ⴷⴻⴳ 1500 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵃⴰ (ⵇⴰⵟⴰⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵜⵜⴰⵢⴰ (ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴷⴰ), ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⴰ ⵎⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ‘’ⵓⵎⵍⴰⵀⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ’’ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵓⴼ ⴱⴻⵔⵏⴰⵡⵉ.
ⴰⴱⵓⵏⴳ ⵎⴱⴰⵏⴳ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ) – ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ « ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ ⴱⵉⵢⴰ » ⴰⵢ ⵓⵣⵣⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⴱⴻⵔⵜⵓⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⵏⴳ-ⵎⴱⴰⵏⴳ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ 109,6 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ.
ⵍⵉⵍⵍⴻ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴻⵔⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵙ 3 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ-ⵎⴰⵓⵔⵧⵢ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵍⵍⴻ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ).