ⵃⴻⵎⵎⴰⵎⴰⵜ (ⵜⵓⵏⴻⵙ) – ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵃⴻⵎⵎⴰⵎⴰⵜ (ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵙ 34 ⵖⴻⵔ 9 (ⴰⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ: 17-4) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2020.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵙ 79 ⵖⴻⵔ 67 ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵙⵟⴰⵡⴰⵍⵉ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ).
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴷⵧⴱⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵏⴷⵊⴻⵎⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ » ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ ⵏ 2020.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2020 (ⴳⴰⵔ 16 ⴷ 26 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵚⴰⵃ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ 6 ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ, ⴰⵎ ⵍⴻⵄⵡⴰⵢⴻⴷ, ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏⵜ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵃⴻⵎⵎⴰⵎⴰⵜ ⴷ ⵏⴰⴱⴻⵍ ⴳⴰⵔ 16 ⴷ 26 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ 16 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ, ⵉⵎⵉⴼⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵀⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ (ⴱⵔⴻⵎⵉⴻⵔ ⵍⴻⴰⴳⵓⴻ – ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ), ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ ⵏ 2019.
ⵀⵓⵔⴳⵀⴰⴷⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ) – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ 4 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 28 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵀⵓⵔⴳⵀⴰⴷⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵢⴰⴼⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2019.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵀⴻⵙⵜⴻⵔⵉⵏⴻ ⴷⴻ ⵔⴻⵓⵙ, ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⴻⵓⵔ ⵛⵀⴰⴼⵉⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵛⵙ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴷ ⵊⵙ ⵚⵚⴰⵡⵔⴰ (ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ) ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ.
ⴱⴰⵔⵉⵙ – ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵢⴰⴼⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ 2019 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵊⴻⵓⵏⴻ ⴰⴼⵔⵉⵇⵓⴻ.