ⵏⵉⴰⵎⴻⵢ - ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ ⵜⴻⵔⴱⴰⵃ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵙ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⵏ 4-0 (ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ : 2-0), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵙⴻⵢⵏⵉ-ⴽⵓⵏⵜⵛⵀé ⴷⵉ ⵏⵉⴰⵎⴻⵢ, ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ (ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ) ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ 2022 ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵇⴰⵜⴰⵔ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⵓⵎⵓⵖ ⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ 3 ⴷ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴰⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵏ 2022, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⵉⵊⵉⵔ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ - ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵎⴻⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ-ⵏⵏⵉ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖ, ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵔⴻⵎ ⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ».
ⵎⴰⵔⵔⴰⴽⴻⵛⵀ (ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ)- ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴻⵣⴳⴻⵍ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵜⵉⴳⴰⵏⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ, ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴼⵓⴽ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ (1-1), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰⴽⴻⵛⵀ (ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ), ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎ ⴱⵏⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ, ⵢⴽⴽⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵉⵍⵎⵣⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵉ, « ⵉ ⵡⵙⵜⵀⵣⵉ ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵛⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ (ⵊⴰⵒⵓⵏ) », ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴽⵢⵓ, ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ 23, ⵙⴻⴳ ⵉ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ).
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵟⵟⴼ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵄⴷⴰⵔ ⴷⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ, ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ 23, ⵙⴳ ⵉ ⵉⵄⴷⴷⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⵏ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⴰⵍⵖⵓⵖ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ 2020-2021, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 4 ⵖⴻⵔ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ (ⴰⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ 3 ⵖⴻⵔ 0 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ), ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 37 ⵙⴻⵏⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ).