ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 16 Yennayer 2020 14:30   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵙ 79 ⵖⴻⵔ 67 ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵙⵟⴰⵡⴰⵍⵉ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ).

ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴳⴰ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021.

ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⵏⴻⴽⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ 13 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ 5 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵢⵓⴳⴰⵔⴻⵏ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵏⴰⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ 23 ⵖⴻⵔ 10.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴰⵎⵎⵓⵔ (19 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵜⵡⴰⵜⵉ (12 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴼⵓⴽ ⵙ 38 ⵖⴻⵔ 30.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ, ⴷ ⵀⵉⵛⵀⴻⵎ ⴱⴻⵏⵛⵀⴰⵢⴰⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴰⵥⵡⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⵉⵛⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵉⴳⴻⵔ 18 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ.

ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 66-62, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⵉ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵀⴰⵍⵉⵎ ⴽⴰⵡⴰⵏⴻ ⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵎⵓⴽⴷⴰⴷ ⵖⴻⵔⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ 12 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 79 ⵖⴻⵔ 67.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 17 Yennayer 2020 13:33
ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ 2021: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵉⵖⴻⴼ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 16 Yennayer 2020 14:30     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu