ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 15 Yennayer 2020 16:12   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴷⵧⴱⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵏⴷⵊⴻⵎⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ » ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ ⵏ 2020.

ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵉⵙ), ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ.

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵇⵍⴻⵄ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ. ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, ⵖⴻⵔ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⴷⵧⴱⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ.

ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵔⴱⵉⵃ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵏⴷⵊⴻⵎⵉⵍ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1980, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⵓ ⵏ ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵒⵧⵔⵜⴻⵙ « ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⵎ ⴰⵔⴰ ».

« ⵎⴻⵏⵏⴰⵖ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⴱⴷⵉ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ. ⵢⴰⴳⵉ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ-ⴰ. ⵓⵔ ⴳⵣⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵎⴰⵖⴻⴼ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵇⴻⵔⵔⴱⴻⵏⵜ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵅⴻⵎⵎⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 16 Yennayer 2020 14:34
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 15 Yennayer 2020 16:12     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu