ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵇⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 13 Yennayer 2020 15:01   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵇⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2020 (ⴳⴰⵔ 16 ⴷ 26 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵚⴰⵃ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ 6 ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ.

ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ-ⴰⵙ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⵢⵔⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ « ⴷ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴷ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ (ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ).

ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴰⵍⴰⵉⵏ ⴱⵓⵔⵜⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵔⵡⴻⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷ ⵉⵣⵉⵜⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2020. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ. ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴼⵏⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⵓⵔⵜⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, « ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⴻⵏ », ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. « ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴼⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵙ 6. ⵛⵉⴽⴽⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴷ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⴱⵓⵔⵜⴻⵙ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵡⴻⵜ ⵙ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: « ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵃⵡⴰⵍⴻⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ, ⵜⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ. ⵣⵀⵉⵖ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵣⵣⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⵉⵎⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ».

ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵉⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢⴻⵏ ⴰⵍⴰⵉⵏ ⴱⵓⵔⵜⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵀⴰⵔ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ ⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⴻⵖⵎⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴷ ⵕⵓⵎⴰⵏⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵉⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 15 Yennayer 2020 16:15
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵇⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2020: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 13 Yennayer 2020 15:01     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu