ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⴰⵡⴰⵔⴷ 2019: ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 10 Yennayer 2020 13:55   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⴰⵡⴰⵔⴷ 2019: ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ, ⵉⵎⵉⴼⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵀⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ (ⴱⵔⴻⵎⵉⴻⵔ ⵍⴻⴰⴳⵓⴻ – ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ), ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ ⵏ 2019.

ⴰⵇⴻⴱⵟⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ 40.071 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⴳⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⴰⵉⵍⵉ (17.614 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴻⵍ ⴱⴻⵏⵏⴰⵛⴻⵔ (16.781 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ).

ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ. ⵡⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴻⴼ ⴰⵜⴰⵍ (ⵓⴳⵛ ⵏⵉⵛⴻ/ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ), ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⴰⵉⵍⵉ (ⴰⵀⵍⵢ ⵊⴻⴷⴷⴰⵀ/ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ), ⵉⵙⵎⴰⴻⵍ ⴱⴻⵏⵏⴰⵛⴻⵔ (ⴰⵛ ⵎⵉⵍⴰⵏ/ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ), ⴱⴰⴳⵀⴷⴰⴷ ⴱⵓⵏⴻⴷⵊⴰⵀ (ⴰⵍ-ⵙⴰⴷⴷ/ⵇⴰⵟⴰⵔ) ⴷ ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ (ⵎⴰⵏⵛⵀⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ/ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ).

ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵛⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ 2019 ⴰⵢ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ-ⴰ ⵜⵉⴼⴰⵣⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵀⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ.

ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵜ 22 ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 58 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2019. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ.

ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⴷⵣ ⴼⵓⵓⵜ ⴰⵡⴰⵔⴷ 2019: ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 10 Yennayer 2020 13:55     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu