ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 05 Yennayer 2020 14:31   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵀⴻⵙⵜⴻⵔⵉⵏⴻ ⴷⴻ ⵔⴻⵓⵙ, ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⴻⵓⵔ ⵛⵀⴰⴼⵉⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵉⵏ) ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴽⵀⴻⵉⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵣⴻⵜⵛⵀⵉ ⴷ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 10 Yennayer 2020 17:34
ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 05 Yennayer 2020 14:31     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu