2019 - ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ : ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ "ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ" ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 12:18   Ɣran-t : 0 n tikkal
2019 - ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ : ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ "ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ" ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵉ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⴰⵛ ⵙ ⵓⵔⴱⴰⵃ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 32 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵏⵉⴳⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 – 0, ⵜⴻⵍⴷⵉ-ⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴻⵔⵃ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⴰⵏⵏⴻⵜ ⵉⵍⴰⵜ.

ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵅⴻⵚⵔⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵏⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴰ ⵖⵓⵔ-ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1990, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴽⴻⵔⵎⴰⵍⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 ⵖⴻⵔ 0.

ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⵇⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ.

ⵉⵎⵛⵉⵔⴹⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⵓⴳⵎⴻⵏ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⵏⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ. ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⴰⵛ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵎⴰⵞⵞⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵛⴻⴱⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ-ⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 01 Yennayer 2020 15:43
2019 - ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ : ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ "ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ" ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 12:18     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu