ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵜⴰⵡⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴼⴷⴰⵥⴻⵢⵜ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 11:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵜⴰⵡⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴼⴷⴰⵥⴻⵢⵜ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⴻⵔ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵧⵓⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵧⵓⴼⵉ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵍⴼⴻⵟⵟⴰ ⴷⴻⴳ 1500 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵃⴰ (ⵇⴰⵟⴰⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵜⵜⴰⵢⴰ (ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴷⴰ), ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⴰ ⵎⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ‘’ⵓⵎⵍⴰⵀⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ’’ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵓⴼ ⴱⴻⵔⵏⴰⵡⵉ.

‘’ⵜⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵎⴰⴽⵀⵍⵧⵓⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵄⵜⴰⴱ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⵉ. ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵀⵔⴻⴳ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵣⴰⵍ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⴱⴻⵔⵏⴰⵧⵓⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵜⵉⴼ-ⵔⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵡⵉ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⵛⵀⴰⵜⴻⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ‘’ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⴻⵡⵍⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 14:11
ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵜⴰⵡⴼⵉⴽ ⵎⴰⴽⵀⵍⵓⴼⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴼⴷⴰⵥⴻⵢⵜ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵏⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 11:04     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu