ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ-ⴱⵉⵢⴰ: ⴷ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 15:29   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ-ⴱⵉⵢⴰ: ⴷ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

ⴰⴱⵓⵏⴳ ⵎⴱⴰⵏⴳ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ) – ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ « ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ ⴱⵉⵢⴰ » ⴰⵢ ⵓⵣⵣⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⴱⴻⵔⵜⵓⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⵏⴳ-ⵎⴱⴰⵏⴳ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ 109,6 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ.

ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵔⵉⴽⵉ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵡⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ-ⴰ ⵙ 2ⵙ28.32, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵀⴰⵎⵣⴰⵏ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ (2ⵙ28.40) ⴷ ⵓⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ⴼⵍⵧⵔⵉⴰⵏ ⵙⵎⵉⵜⵙ (2ⵙ28.40).

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ), ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⵉⵣⵣⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 150,6 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵢⴰⵓⵏⴷⴻ ⴷ ⴻⴱⵓⵍⵡⴰ.

ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ 552 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ « ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ-ⴱⵉⵢⴰ » ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 17 ⴷ 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 ⴷⴻⴳ ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

ⵡⵉ ⴷ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵎⴰⵏⵙⵓⵔⵉ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⵙⴰⵉⴷⵉ, ⵀⴰⵎⵣⴰ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵎⴰ ⵛⵀⴻⴱⴰⵍⵡⵉ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵎⴻⵔⴰⴱⴻⵜ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 14:29
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⵜⴰⵍ-ⴱⵉⵢⴰ: ⴷ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵍⴰⴳⴰⴱ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 15:29     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu