ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ : ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⴷ ⴰⵍⵖⵓⵖ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵜⵉⵙ 3

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 03 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 12:55   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ : ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⴷ ⴰⵍⵖⵓⵖ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵜⵉⵙ 3

ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ – ⵜⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵖⵓⵖⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵜⵉⵙ 3 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 44 ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 19 (ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ : 18-09), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ (ⵢⵓⵕⴷⵓⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ.

ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵢⴻⵎⵙⴻⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵡⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴱⴻⵇ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 33 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 14, ⵉⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵔⴱⵉⵍ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 17, ⵉⵢⵓⵔⴷⵓⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵀⴰⵔⵜⵀⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 36 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 31, ⵔⵏⵓ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 43 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 17 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴵⵉⴱⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵜⵍⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 49 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ 05, ⵡⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 2013 ⴰⴽⴽⴻⴷ 2015.

ⵜⴰⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⴷⵓⵏⵉ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵀⴰⵔⵜⵀⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵄⴻⵎⵎⴰⵏⵉ (ⵢⵓⵔⴷⴻⵏ), ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴱ (ⵙⵓⵔⵢⴰ), ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰ (ⴵⵉⴱⵓⵜⵉ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵔⴱⵉⵍ (ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ).

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 15:49
ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ : ⴳⵙⴱ ⴰⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⴷ ⴰⵍⵖⵓⵖ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵜⵉⵙ 3
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 03 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 12:55     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu