ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ: ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:43   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ: ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0

ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ – ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴽⴰⵙⴰⵔⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ) ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏ ⴰⵢⵎⴻⵏ ⵎⴰⵀⵉⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙ 4 ⴷ 16 ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵜⵛⵀⴰⴽⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⴻⵔⴽⴰⵏ » ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⴼⵏⴰⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴽⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⵙ 4 ⵖⴻⵔ 1.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 11:46
ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ: ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:43     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu