ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ-ⵜⴰⵏⴻⵣⵡⵉⵜ : ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 16:22   Ɣran-t : 47 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ-ⵜⴰⵏⴻⵣⵡⵉⵜ : ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ ⵜⵏⴻⵣⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴹⴰⵍ-2018 ⵏ ⵔⵔⵓⵙ, ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵙ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵏⴻⵖ ⴱⴰⵟⴻⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰ, ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ 21 ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵔⵓⵏ (0).

ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵇⵇⵓⵏⵜ ⴱⴻⵉⵏ ⵙⵒⵧⵔⵜⵙ, ⵉ ⵢⵓⵖⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵍⴰⵢ ⵓⵍⵜⴰⵖ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍ ⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ 64 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ 32 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴱⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵜⵉⵡⴳⴰⵏⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵚⴻⵔⴼⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉⵎ.

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ-ⵜⴰⵏⴻⵣⵡⵉⵜ : ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 16:22     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 47 n tikkal   Bḍu