ⵊⵉⴷⵓ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2018 (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) : ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ 12 ⵖⴻⵔ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 15:07   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵊⵉⴷⵓ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2018 (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) : ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ 12 ⵖⴻⵔ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵇⴱⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018 ⵏ ⵊⵉⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵊⵟⴰⵃ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ (ⴰⵔⴳⴰⵣ/ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ) ⴰⴷ ⴹⵔⵓⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵖⴻⵔ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⴷⴷⴰⵍ ⵀⴰⵔⵛⵀⴰ-ⵀⴰⵛèⵏⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ.

ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ-ⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵓⵔ ⴷ-ⵉⵜⴻⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵇⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ, ⵢⵉⵏⵎⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⵊⵉⴷⵓ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2018 (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) : ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ 12 ⵖⴻⵔ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 15:07     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu