ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ: ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2022 14:52   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ: ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙⴻⵜ (5) ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴽⵧⵏⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

« ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 9 Ɣⵓⵛⵜ 2022, ⴷⴻⴳ ⴽⵧⵏⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙⴻⵜ (5) ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 ⵖⵓⵛⵜ 2022 19:50
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ: ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2022 14:52     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu