ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵟⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ 2022

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 10 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:21   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵟⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ 2022

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ 2022 ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴳⴰⵔ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⴱⵉⴷ ⵜⵉⵣⵣⴰⵏⵓ.

 

ⵎⵉ ⵜ-ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ.

 

« ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙɛⵓ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵉⴷⴻⵀⵍⴻⵏ. ⵓⵔ ⴱⵖⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡɛⴻⴷ.

 

ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⴰⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵉⵏ. ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵏⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏⵜ ⴰɛⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵏⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵔⴻⵏⵜⴻ ⵏ 2026 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓɛⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵙ ⴰⵏⴳⴻⵍⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵥ ».

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴱⴻⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ 2022, ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵃⴰⵔ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ.

ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵟⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ 2022
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 10 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:21     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu