Print this page

ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ/ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜɛⴻⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 09 ⵎⴰⵢⵓ 2022 14:47   Ɣran-t : 10 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ/ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜɛⴻⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴳⴰⵔ 6 ⴷ 8 ⵎⴰⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⵉɛⴻⴷⴷⵉ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵏ ⵏ 2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ 2023.

 

ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴼⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴼⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵔ ⴷⵔⵉⵡⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⵣⵖⴻⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ.

 

ⵔⵔⴱⴻⵃ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵔⵣⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴳⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⵓⵙⵜⴰⵀⴰ ⴱⴻⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 10 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:32
ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ/ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜɛⴻⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 09 ⵎⴰⵢⵓ 2022 14:47     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu