ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵓⵜⴻ ⴷ’ⵉⴱⵡⴰⵔⴻ (1-3)

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:37   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵓⵜⴻ ⴷ’ⵉⴱⵡⴰⵔⴻ (1-3)

ⴷⵡⴰⵍⴰ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ) – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⵎⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⵛⴰⵏ-2021) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵠⵡⴰⵕⵉⵜ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 3 (ⴰⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⴼⵓⴽ ⵙ 0 ⵖⴻⵔ 2) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴻ ⴰⵢ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵊⴰⵒⵧⵎⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵡⴰⵍⴰ (ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ).

ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵠⵡⴰⵕⵉⵢⴻⵏ ⵙⵙⴰⴷⴼⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴽ ⴽⴻⵙⵙⵉⴻ (ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 23), ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵙⴰⵏⴳⴰⵔⴻ (ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 40) ⴷ ⵏⵉⵛⵧⵍⴰⵙ ⴱⴻⴱⴻ (ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 55), ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⵧⴼⵉⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⴻⴱⴽⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 74. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵣⴳⴻⵍ ⵓⵇⴻⴱⵟⴰⵏ ⵔⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵇⴰⵙⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 60.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴻ, ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴰⵏⵜ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙⵉⴻⵔⵔⴰ ⵍⵢⵓⵏⴻ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0 ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⴳⴰⵏⴻⵜ (ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 38).

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵛôⵜⴻ ⴷ’ⵉⵠⵧⵉⵔⴻ (7 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⴷ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴰⵏⵜ (6 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⵓⵖⵔⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⵉⴻⵔⵔⴰ ⵍⵢⵓⵏⴻ (2 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ) ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (1 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵜ) ⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ.

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵓⵜⴻ ⴷ’ⵉⴱⵡⴰⵔⴻ (1-3)
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:37     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu