ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴼⵓⴽⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ (1-1)

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:33   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴼⵓⴽⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ (1-1)

ⴷⴷⴻⵡⵃⴰ – ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴰ’ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ 1 ⵖⴻⵔ 1 (ⴰⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴼⵓⴽ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0). ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵍ-ⵊⴰⵏⵧⵓⴱ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵡⵃⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ 18 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ.

ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴼⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵎⵉⵏⴻ ⵜⵧⵓⴳⴰⵉ (ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 19), ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⴰⵚⵔⵉⵢⴻⵏ ⵔⵔⴰⵏ-ⴷ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵇⴰⵙⵙⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⵓⵇⴻⴱⵟⴰⵏ ⴰⵎⵔⵧ ⴻⵍ-ⵙⵧⵓⵍⵉⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 60.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0 ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⵓⵎⴹⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⵍⵉ ⴰⴱⵧ ⴻⵙⵀⵔⴻⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵛⵛⴹⴰ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 76. ⵙ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ-ⴰ, ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ-ⴰ.

ⵙ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ-ⴰ ⴰⴽⴽ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴼⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ 7 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⴷⴻⴳ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ 7 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ. ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵍ-ⵜⵀⵓⵎⴰⵎⴰ (ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 8:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ).

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵍ-ⵊⴰⵏⵧⵓⴱ (ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ).

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴼⵓⴽⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ (1-1)
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:33     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu