Print this page

ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 15:07   Ɣran-t : 2 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵜⵉⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵎⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⴷ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵉⵙ ⵓⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵓⵍⴰⵛ ⴷⵉⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵄⵉⵔ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵏⵃⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵄⴻⵎⵎⴻⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⴷⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵡⴻⵍ, ⴰⴷ ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵛⵔⴱⴱⴰ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ, ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 23 ⵖⵓⵛⵜ 2021 11:04
ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 15:07     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu