ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 18 Yebrir 2021 11:56   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⵀⴰⵔⴰⴼ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ « ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.

« ⵙ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ, ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵓ, ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ. ⵉⵢⵢⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⴻⴵⴵ ⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⵎⴰⵀⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵏ 2021-2025.

ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 56 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ (ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ ⵙⵖⵓⵔ 88 ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ. 77 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⵉⵀ, ⵎⴰ ⴷ 15 ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵓⵀⵓ.

« ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵥⵓⴳⵉⵡⵉⵏ: ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ, ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴷ ⴰⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⵔⵓ ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴻⵥⴹⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 15:09
ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 18 Yebrir 2021 11:56     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu