ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020: ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 Meɣres 2021 13:23   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020: ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020 ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ, ⵀⴰⵙⵙⵉⴱⴰ ⴱⵓⵍⵎⴻⵔⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

« ⵏⴻⴽⴽⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⴹⵓ ⵎⵍⵉⵃ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵍⵎⴻⵔⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵀⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ-ⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ 1500 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⴰⵣⵉⵜⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ.

« ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ. ⵡⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵡⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵣⴻⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵜⴰⴱⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ.

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020: ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 Meɣres 2021 13:23     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu