ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⴻⵔ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⴼⴰⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, 15 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⵀⴰⵔⴰⴼ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ « ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴻⵙ ⵙⵟⵉⴼ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵉⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴻⵏ ⵏ ⴼⵛ ⴻⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 3 ⴰⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵓ 1945, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴱⵍⵎⴰⴷⵉ ⵢⵓⵍⵙ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵉⵙ « ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ » ⴰⴽⴽⴷ « ⵡⵓⵖⴷⵉⵎ » ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⴱⵔⵉⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴼⴽⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ « ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴹⵓⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020 ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ, ⵀⴰⵙⵙⵉⴱⴰ ⴱⵓⵍⵎⴻⵔⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. « ⵏⴻⴽⴽⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⴹⵓ ⵎⵍⵉⵃ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵍⵎⴻⵔⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵀⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ-ⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ 1500 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⴰⵣⵉⵜⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ. « ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ. ⵡⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵡⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵣⴻⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵜⴰⴱⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵎⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵓⵏⴳⵓⴻⵜⵀ ⴼⵛ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⴽⴻⵍⵙⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙⵖⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵃⵎⴻⵕ ⵍⵄⵉⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵎⵓⵙ, ⴷ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴰⵙⵙⴰⵎⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴻⴷⴷⴰⵀ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴽⵛⴼ-ⴷ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵒⵓⵔⵜⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵎⵓⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵎⴰⵚⵔ ⴳⴰⵔ 13 ⴷ 31 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵉⵖⵜ – ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵏⵄⴻⴽⵏⵓⵏ, ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵓⴷ-ⴱⵓⴷⵊⵔⵉⵓ, ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ 17 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.