ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴽⵛⴼ-ⴷ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ, ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵒⵓⵔⵜⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵎⵓⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵎⴰⵚⵔ ⴳⴰⵔ 13 ⴷ 31 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵉⵖⵜ – ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵏⵄⴻⴽⵏⵓⵏ, ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵓⴷ-ⴱⵓⴷⵊⵔⵉⵓ, ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ 17 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.
ⵜⵓⵏⴻⵙ – ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵉⵏⴻⵙ ⵉⴱⴱⵧⵓ ⴷ ⵜⵞⵉⴽⵉⵜ ⴰⵏⵏⴰ ⵙⵉⵙⴽⵓⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡ15 ⵏ ⵎⵓⵏⴰⵙⵜⵉⵔ (ⵜⵓⵏⴻⵙ). ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵔⵔⴱⴻⵃ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⴱⵧⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵔⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵉⵜ ⴼⵉⵓⵏⴰ ⴳⴰⵏⵣ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⴱⵉⵜ ⴻⵍⴻⵏⴰ ⴳⴻⵎⵓⴱⵉⵛ (2-0).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⴼⵏⴰⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵙⴼⴰⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⴰⵡⴰⴷⴷⴰ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2020 ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ-ⴷ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ-ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵎⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴱⴰⵔⴰⴷⵧⵓ ⴰⵛ ⵙ 1 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⵙ 3 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ, ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵛ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵜⴻⵎⵃⴻⵇ ⵙ 6 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵡⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵚⵔ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ.
ⴰⵏⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⴱⵓ – ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵏⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⵉⵙ 41 ⵏ ⵓⵊⵉⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⵏⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⵠⵧ (ⴳⴰⵔ 17 ⴷ 20 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴳⴰⵛⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴻⵔⴱⵉ ⴰⵡⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵚⵔ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ