ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ– ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ (2) ⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷ 40 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵜⵙⴰⵄⵜⵉⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵓⵎⵓⵖ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴻⵙ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵙⵉⵏ (12) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ, ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴽⵓⵥ (4) ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔⵇⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵎⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⵚⵟⵉⴼ. ⴰⴽⴽⴰ, ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴻⵖⵔⴰⵇ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵙⵙⵉⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⴰⴷⴻⴳ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵕⵕⵎⵉⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⵇ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⴳ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⵉⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵏⴻⵄⵎⴰⵏ. ⴷⴻⴳ ⵙⵟⵉⴼ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⵇ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⴱⴰⵔⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ. ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵙⵙⴻⵅⵙⵉⵏ ⵢⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵊⵙⵎ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴱⵧⵓⴰⵍⴻⵎ ⵜⵉⴰⴱ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ-ⵉⵜⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ (20) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵍⴼⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵇⴻⴷⴷⴰⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵕⵃⵓⵎⵜ-ⵏⵏⵉ. ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. « ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⵔⵓ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵊⵙⵎ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ), ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴻⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴻⵕⵃⵓⵎⵜ ⵢⴻⵖⵔⴰ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 1ⵙ00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵙⴰⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵃⵜⴰⵛ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ. ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵕⵃⵓⵎⵜ ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⵜ ⵜⴻⵙⵔⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴱⴰⵏ-ⴷ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵔⴽⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⵜ ⵙ ⵜⴻⴼⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ. ⵍⴻⵙⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵓⴼⴰⵏ-ⵜ ⴷⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴻⴷⴷⴰⵛⵜ-ⵏⵏⵉ. ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵢⵉⵎⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵢⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴻⴷⴷⴰⵛⵜ-ⵏⵏⵉ (ⵖⴻⴼ 4ⵙ00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ). ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵥⵔⴰⵏ, ⵓⴼⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵉⵅⴻⴱⴱⵉⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⴹⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ. ⴷⵖⴰ, ⵎⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ, ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ. ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵜⴰⵛ-ⴰ ⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵃⴻⵜ, ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵜⴰⵇⴻⴷⴷⴰⵛⵜ-ⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵎⵉ ⴷ-ⵇⴰⵔⵔⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ, ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵕⴻⵄ.
ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ – ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ (ⴷⴷⵓⵍⴰ) « ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴼⴻⵕⵕⴻⵊ ⴽⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ » ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵍⵉⵄⵜ (ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ) ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵜⴰⵢⴻⴱ ⵍⵧⵓⵀ. « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ [ⵍⴰⵎⴰⵏ] ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⴹⵄⵉⴼⴻⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵧⵓⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ. « ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵕⵊⵓ ⴰⵔⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ « ⵓⵏⴹⴻⵔⵔⵉ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ » ⴰⵢ ⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵀⵊⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ. ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵣⵔⴰⴼⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⵠⵉⴷⵢⵓⵜ ⴰⵢ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵛⵛⴻⵔⴹ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵡⴰⵔ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜ. « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵊⵊ ⴰⵣⵏⵉⵇ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴰ ⴱⴻⵕⵕⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵜ. ⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵕⴱⴻⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ « ⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ (ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ), ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵉ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴽⴽ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⵉⵟ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵧⵓⵀ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴰⵕⴻⴱ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ.…
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ 2015-2019 ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⴼⵄⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ 2010-2014, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ. « ⴰⵙⵙⴻⴼⵄⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵏⴻⵖ 1,2 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ 2010-2014 », ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵓⵇⴻⵢⵢⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ « ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵉⵎⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ». ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ (2015-2019) ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵏⴻⵖ ⵢⴻⴳⴳⴻⵣ-ⵉⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ. ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴷⴻⴳ 903 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵓⵄⵣⵉⵍⵉⵏ. ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴼⵄⴻⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⴱⴻⵏⵏⵓⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴱⴰⵏⴻⵏⵜ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴼⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ-ⴰ ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ, ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⵢ ⴷ ⴹⴹⵎⴰⵏⴰ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⴰⵢ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵀⵉⵍ ⵏ 2015-2019 ⴷ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 2010-2014 ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⴷ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ 2010-2014, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵃⵓⴽⴻⵕ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵉ ⵡⴻⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ (ⵙⵏⵜⴼ) ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ. ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵃⴰⵕⴻⴱ ⴰⴽⴽ ⵍⴻⵚⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵛⵜⵓⵔⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ. « ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ (ⵉⵎⵚⴰⴼⵔⴻⵏ) ⵙ ⵡⴻⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⴼⵢⴰ ⴷ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ: ⵉⴳⵏⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ… », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⵜⴼ. ⴷⵖⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵡⴻⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⵣⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵍⴻⴽⵡⴰⵖⴻⴹ ⴷ ⵡⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⴻⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ « ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵍⴻⴷⵢⴻⵏ » ⵖⴻⴼ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ. ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⴹⵓⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴷ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ. ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴽⵔⴰ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ-ⴰ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵙⵏⵜⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵕⵓⵃ ⵉⵎⴻⵛⵜⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ. ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ…
ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⴰⵙⵙⴻⴼⵄⴻⵍ ⵏ ⵙⵙⴻⵔⴱⵉⵙ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ « ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ » ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⴻⵎⵖⴰⵔⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵎⵧⵓⵏⵉⴰ ⵎⴻⵙⵍⴻⵎ. ⵙⵙⴻⵔⴱⵉⵙ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ « ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ,ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴻⴷ ⵜⵍⵓⴳⴰⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵔⵖⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ. ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵖⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴻⵙⵍⴻⵎ. ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ « ⴰⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔⵎⵉⴷⴻⵏ, ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ». ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ-ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵊⵊⴰⵕ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴻⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷⴻⴳ « ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵓⵜⵔⵉⵎ ». ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴻⵙⵍⴻⵎ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵔⵖⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵃⴷⴻⵕ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⴻⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵏ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ (ⴰⴷⴼⵙ). ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴻⵙⵍⴻⵎ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ « ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵇⵔⵉⴱⵉⵏ » ⴷ « ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ». ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⴻⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ, ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⴻⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ…
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ « ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ » ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵃⵓⴷⴷⴻⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵙⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵙⴰⵉⴷ ⴽⴰⴰⴱⴰⵛⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵄⴰⵜⵉⵇ, ⴷⴻⴳ ⵍⵄⴰⵟⴻⴼ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ-ⴰ ⴷ ⵓⴼⴻⵙⵙⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ-ⴰ ⵙ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⵏⴰ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴻⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ). « ⵛⵛⵉⵅ ⴽⴰⴰⴱⴰⵛⵀ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵇⴻⵄⴷⴰⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ-ⴰ « ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ». ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴻⵙⵙⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴽⴰⴰⴱⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵇ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ 2015 » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵜⴻⵜⵜⵣⵓⵅⵅⵓ » ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ (ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴱⴻⵏⴱⴰⴷⵉⵙ, ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴻⴼⴼⴻⵢⵛⵀ ⴻⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴱⴰⵢⵧⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵊⵊⴰⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵙⴻⵔ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵛⵛⵉⵅ ⴽⴰⴰⴱⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵡ ⵓⵍ ⵏ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ ⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙ, ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ ⵏ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵍⴰⵢⴰ ⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ». ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ…
ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ – ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵍⵎⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⵜ-ⵉⵜ ⵜⴻⵏⵖⴰ-ⵜ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵙⵓⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⴳⴻⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ-ⴰ ⵖⴻⴼ 12ⵀ40, ⵎⵉ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵓⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵣⵣⴰⴽ.ⴱ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴱⵧⵓⴳⵓⴻⵔⴰ, ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⴼⴻⵄⴼⴻⵄ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵔⵡⴰⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵔⵎⵉ ⵜ-ⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵍⴷⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵍⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ. ⵡⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵀⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⴱⵓⵔⴻⴷⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⴱⵉ ⵏ 15 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉⵏ, ⵎⵉ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵙ ⴰⵖⴻⵔⴱⴰⵣ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ.
ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⵔⵇⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⴻⵢⵔⴰ (ⵍⵇⴰⵍⴰ), ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⴻⵙⵍⴻⴽ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵔⵉⵇ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ. ⵉⵏⵓⴱⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 14 ⴻⴷ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵚⴻⵢⵢⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⵖⴰ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵉⵏ ⵜⴰⴼⵍⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⵔⴻⵇⵇⴻⵄ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵔⴻⴽⴱⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ-ⴰ. ⵙⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⵓⴱⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵖⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵙⵍⴻⴽ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵄⵓⵎ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ-ⴰ . ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵄⴻⵛⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴹⴹⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵕⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⵉⴽⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵛⵓⴼⴼⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴻⵏⴼ ⵏ ⵣⵧⴷⵉⴰⵛ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.