ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ – ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⴻⴽ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2008 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ 3,2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⴻⴽ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴳⴰⴹⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⴻⵏⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ‘’ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ’’ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵓⵜ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵔⵀⵉⵡ (ⵜⴰⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵔⵀⵉⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴳⵓⵛⵛⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⵇ, ⵎⴰ ⴷ 2 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴻⴼⴼⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⵓⴽⵙⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ (33) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵊⴻⵔⵃⴻⵏ 1.527 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1.185 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 7 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵎⴻⴽⴽⴰ (ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) - ⵜⵓⵖ ⵜⵎⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵙⵓ "ⴻⵍ ⵏⴰⵡⴻⵍ ⴻⴷⵀⴰⵀⴱⵉ" ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⴰⴷ Ɣⴻⵣⵣⴰ (ⵎⴻⴽⴽⴰ) ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵓⴼⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ-ⵙ ⴷ ⴰⵇⴱⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴱⴱⵓ, ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵖ ⵜⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏⴰ (ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⴳⵣⵓⵎ ‘’ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2019, 98% ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, 78% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.