ⵛⵍⴻⴼ – ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ 10.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵛⵍⴻⴼ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⴼⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.
ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵣⴰⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 142 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵡⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵢ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.
ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴷ-ⴷⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵍⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷ ⵏⵏⴻⵀⵏⵉ ⴷ « ⵜⵉⴹⵏⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ » ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵀⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⴹⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏⴻⵃⵡⴰⵊⵉ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⴷ ⵡⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵙⵉⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴻⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – « ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵉⵡⵉ, ⴰⴷ ⵏⴻⵍⵇⴻⴹ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ » ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵔⵇⵢⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⴳⴳⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵇⴹⴻⵏ ⵉⵣⴻⵎⵔⴰⵏ. ⵉⵣⵍⴰⵏ-ⴰ ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⴳⴳⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵛⴼⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ-ⵜⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵀⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵇⴰⴹ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ. ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⵏ « ⵜⵡⵉⵣⵉ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ « ⵢⵉⵛⴻⵡⵡⵉⵇⴻⵏ » ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵛⴻⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⴻⵣⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⵍⴻⵇⵇⴹⴻⵏⵜ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵔⵇⵢⴰⴱ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ-ⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⵓⵙⴰⵎ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⵣⴰⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⴻⴳⴳⴰⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵔⴰⴱⴰⵀ-ⴰⵉⵙⵙⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2019, 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵍⴻⵇⵇⴹⴻⵏⵜ ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ. ⵎⵙⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⵜⴻⵎ, ⵡⵉⵣⴰ ⴷ ⴷⵊⵓⵀⴻⵔ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⵉⴱⵜ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵄⴻⵔⵇⵓⴱ ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵍⵀⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ, ⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵊⴻⵎⵎⴰⵄⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵊⴻⵎⵄⴻⵏⵜ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ. ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵊⴻⵎⵎⴰⵄⵉⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ, ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⴰⵛⵔⴰⵡ ». ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵣⴻⵎⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵉ ⵍⴻⵀⵀⵓⵏⵜ-ⴷ ⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ. ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⵉⵎⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵓⵛⴻⵡⵡⵉⵇ, ⵙ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴽⴰⵏ, ⵓⵇⴱⴻⵍ…