ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (48) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ 27 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ 2 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵉⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2020, ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⵔⵔⴰ-ⵜⵜ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵖⴻⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ, ⴷⵊⵓⴷⴰ ⴷⵊⴻⴷⴷⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ-ⴰ « ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ, ⴰⵙⵃⴻⵔⴼⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ». ⴰⵙⵏⴰⵙ-ⴰ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⵖⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ « ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴼⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ. ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ-ⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵜⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵣⴷⴻⵖ ». ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵕⵀⵉⴼⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴰⴷ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ -ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ "ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵄⴹⴰⵕⴰⵢⵉⵏ".
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵕⵕⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴷⴷⵔⴻⵏⵜ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵉⵜⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴻⴳ, ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵊⴱⵓ ⵖⴻⵔ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ - ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵔⵡⴰⵃ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵜ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ. ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵜⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵙⵏⵓⵙ, ⵔⵓⵃⴻⵏⵜ ⵙ ⵍⴼⴻⵔⵃ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵙⴻⵎⵎⴰⵔ-ⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⴻⵔⴷⵊⴻⵍⵉ-ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ, ⵉ ⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏⵜ ⴰⵡⴰⵍ-ⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵏ. ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵏⴻⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵜⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⵉ ⵢⴻⵙⵃⵓⵍⴼⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954, ⵉ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ". "ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⴻⵜⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵔⵔⴰⵏⵜ-ⴷ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴵⵓⵀⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵓⴵⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵍⴰⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ", ⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.