ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) 19 ⵜⵓⴱⴻⵔ 2021, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵍⴻⵏ-ⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵣⵉⵔⵔⴻⴳ ⵖⴻⴼ « ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ » ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⵎⴻⵀⴷⵉ, ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⵍ ⵉⵏⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⵏⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵎⵓⴰⵍⴼⵉ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵎⵉⵎ ⵜⵧⵏⴳⴰ (35 ⴽⵎ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ».
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ 8 ⵙⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵡⵉⵏ. ⴽⵓⵥⵜ (4) ⵙⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙ) ⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⴽⵓⵥⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ 18.022 ⵏ ⵡⵓⵏⵓⴼⴻⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ 3 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ (53 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ), ⴼⴽⴰⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ.
ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵟ - ⵟⵇⵍⵍⵄ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ « ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⵍⵍⵉⴷⵜ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ), ⴷⴳ ⵓⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ « ⵄⵉⵏ ⵄⵏⵟⵔ » ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴱⵓⵓⴽⴰïⴷ (ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵜ).