ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (32) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 1 182 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ 2 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ 8 ⵖⵓⵛⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

ⵟⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ǧⵍⴼⴰ, ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ-ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵙⴳ ⴷ-ⴹⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵉ ⵢⵣⵎⵍ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ, 611 ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴷⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴹⴳ ⵓⵙⵃⵓⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵙⵎⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⵏ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ.

ⵟⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ, 638 ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⴷⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵍ-ⴰ ⵙⴳⵔⵡⵏⵜ-ⴷ 2711 ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, 444 ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴰⴽⴽⴷ 337 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵅⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙⴽⵍⵙⵏ 233 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 122 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ, 38 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏ ⵢⵓⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴷⴰⵖ, 42 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏ ⵢⵓⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵖⵓⵔ, 31 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏ ⵢⵓⵖⵏ ⴷⴳ ⵍⵖⵍⵍⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⵔⵖⴰⵏ 2946 ⵏ ⵢⵉⵀⵉⴽⵟⴰⵔⵏ, ⴷⴳ-ⵙⵏ 4845 ⵏ ⵢⵉⵀⵉⴽⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵖⵓⵔ, 21180 ⵏ ⵜⴳⵔⵉⵥⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ, 1909 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6354 ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:19
ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1 462 ⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:04     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu