ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 450.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵓⴷⵖⵉⵍⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2018 15:25   Ɣran-t : 40 n tikkal
ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 450.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵓⴷⵖⵉⵍⴻⵏ

ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵕⵕⴰⵕⴰ (120 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ 450.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⴷⵖⵉⵍⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵡⵡⴹⴻⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵕⵕⴰⵕⴰ, ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵚⴻⵔⵔⵉⴼ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ 1.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵕⵕⴰⵕⴰ. ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ, ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙ 450.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⴷⵖⵉⵍⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙ ⵍⴰⵎⴻⵕ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ, ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴹⴹⴼⴻⵏ ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔⵔⴼⴻⵏ-ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ 91 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ, ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵃⴻⵛⴽⵓⵍⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 36 ⴷ 46 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵓⵔⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⵓⵔⵎⵓ ⵓⵄⴹⵉⵍ, ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⴻⴷ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵕⴻⵄ.

ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 450.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵓⴷⵖⵉⵍⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2018 15:25     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 40 n tikkal   Bḍu