ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ: ⴹⴹⴼⴻⵏ 80 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ – ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 12 Meɣres 2018 17:22   Ɣran-t : 50 n tikkal
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ: ⴹⴹⴼⴻⵏ 80 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ – ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

 

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴼⴻⵔⵇⴻⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ 80 ⵏ ⵜⵛⴻⵇⵇⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴱⴻⵥ 4 ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ-ⴰ.

ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵓⵡⴹⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴼ ⴰⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⵏ 37 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⴰⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ.

ⵎⵉ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⴱⴻⵥ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 27 ⴷ 28 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ 11 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵙ ⵡⴻⵔⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵢⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ.

3 ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴷⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵍⵃⴻⴱⵙ ⵓⵄⴹⵉⵍ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ 4 ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⵓⵄⴹⵉⵍⵜ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ: ⴹⴹⴼⴻⵏ 80 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ – ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 12 Meɣres 2018 17:22     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 50 n tikkal   Bḍu