ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵊⵔⵃⵏ 14 ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Yennayer 2018 14:49   Ɣran-t : 47 n tikkal
ⴰⴹⵔⴰⵔ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵊⵔⵃⵏ 14 ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 6, 115 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⵎⵉ ⵢⵙⵕⵓⵃ ⵓⵏⵀⵀⴰⵕ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵡⵀⵕⴰⵏ. ⵢⵏⵏⴼⵍ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵉ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⴳⴰⵔ ⵛⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵙⴱⵄⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⴽⵍⵍⴼ ⵙ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⵔⴷⴰ ⵎⵔⴰⴱⵜ.
 
ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵊⵔⵃⵏ ⵍⵊⵔⵓⵃ ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵏ ⵖⵔ ⵢⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵟⵉⵎⵉⵎⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ.
 
ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵙⵏⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵛⴰⵡⵉ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵊⵔⵃⵏ 14 ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Yennayer 2018 14:49     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 47 n tikkal   Bḍu