ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:24   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ », ⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ « ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵔⵉⵛⵉⵏ, ⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵙⵏⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵏⴻⴱⴷⴻⵔ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ, ⴰⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ-ⴰ, ⴰⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵡⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ».

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 15:06
ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:24     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu