ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ: ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:05   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ: ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵉⵛⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⵙⵙⴻⵍⵎⵧⵓ ⴱⵧⵓⴽⵀⴰⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ, ⴳⴰⵔ ⵡⵉ, ⴰⵏⴻⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵡⵓⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵙⴻⴳⵎⵉ.

ⴰⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ.

ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵎⵎⴰⴳⵔⴻⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵉⵛⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 16:53
ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ: ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:05     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu