ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ, « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 20 Yebrir 2021 13:43   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ, « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ –ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ (ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵔⴰⵙ) ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ « ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ » ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰⵧⵓⵉ.

ⴰⵙⴻⵏⵚⴻⴱ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ », ⵢⴻⵣⵣⴰⴽⴻⵏ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⴰⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⵣⴰⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍⴻⵍ ⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ « ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴻⵎⵍⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ.

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⵣⴰⵡⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴳⴳⴰⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵏⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ « ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ».

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 20 Yebrir 2021 15:29
ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ, « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 20 Yebrir 2021 13:43     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu