ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 22 Meɣres 2021 23:54   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⴰⴹ), ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵜⵙⵎⵎⴰ « ⵛⵓ’ⴰⵓ 2021 » ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ.

« ⵛⵓ’ⴰⵓ 2021 » ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⵏ ⵏ ⵟⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⴰⴹ) », ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴷⴷⵉⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵎⵎⵉⴷⴳ « ⵖⵔ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴳⵍⵍⵓⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵎⵍⵍⵉⵍⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴼⴽⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵏⵥⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⴰⵍ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵛⵓⵃ ⵉ ⵜⵎⵇⵇⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵛⵓⵃⵃⵓ ⵉ ⵏⵜⵛⵓⵃ ⵉ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵉⴳⵍⵍⵓⵙⵏ-ⵉⴹⵏ ⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⴷ ⴰⵛⵓ ⵉ ⴷ-ⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵉⵖⴼ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴱ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵚⴰⵃ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵏⵛⵜⴰ ⵢⵃⵡⴰǧ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ « ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ » ⵉ ⴷ ⴰⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ-ⴰ.

ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 22 Meɣres 2021 23:54     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu