ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 Yennayer 2021 09:09   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (48) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ 27 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ 2 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⴰⵛⵔⴻⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ-ⵜⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 22 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 18 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵎⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏ 871 ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ 521 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ, 311 ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ, ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ 290 ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴻⴳ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵎⵣⴰⵍ-ⴰ ⵃⵓⵣⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴱⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵏⴻⴳⴷⵓⴷ, ⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴻⵏⵇⴰⵜⵉⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ 1320 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ, 205 ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⴷⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ 149 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 Yennayer 2021 09:09     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu