ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⴰⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:07   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⴰⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵡⵓⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⴽⴰⴼⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⴽⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵙ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ.

« ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵙⵜⴻⴽⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵙ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ 53 ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 40 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 12-04 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ-ⴰⵙⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵍⴻⵏ », ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ.

ⵜⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵍⴻⵏ ⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ, ⵉ ⴰⵙⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ, ⵙ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ ⵏⴰⴼ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⴰⵏⵎⴻⵜⵉ-ⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏ, ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ-ⴰ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔ 1000.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 Yennayer 2021 09:13
ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⴰⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:07     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu