ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⵜ : ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⵏ… ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⵔⵔⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 24 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:16   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⵜ : ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⵏ… ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⵔⵔⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵉⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2020, ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ  ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⵔⵔⴰ-ⵜⵜ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵢⵟⵟⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵖ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⵍⵜⵖ, ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵉⵙ, ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ.

ⴰⴽⴽⴰ, ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⴷⴷⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ "ⵙⴷⵔⴰ", "ⵏⵙⵙ ⵍ ⴽⵀⵉⵔ", "ⴹⴰⵔ ⵍ ⴱⵉⴷⴰ ⵓⵏⵉⵜⴷ", "ⴰⵎⵍ ⵍ ⴹⵊⴰⵣⴰïⵔ" ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⴳⴰⵏⵜ, ⴽⵔⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⴷⴳ ⵓⴷⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵔⵏⵓ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵍⵍⵉⵍⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵃⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵔⴰⵃⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ. ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵡⵡⵉⵏ ⵓⵜⵛⵛⵉ ⵓⵙⵣⴷⵖ-ⵏⵙⵏ.

 

ⵟⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⵔ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ ⴰⵙⵙ-ⵎⵉ ⵜⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⴷⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⴳⵔⵡ ⵙ ⵣⵣⵔⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⵜ : ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⵏ… ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⵔⵔⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 24 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:16     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu