ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵖⴻⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ, ⴷⵊⵓⴷⴰ ⴷⵊⴻⴷⴷⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ-ⴰ « ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ, ⴰⵙⵃⴻⵔⴼⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ».

ⴰⵙⵏⴰⵙ-ⴰ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⵖⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ « ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴼⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ-ⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵜⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵣⴷⴻⵖ ».

ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵕⵀⵉⴼⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴰⴷ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:36     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu