Print this page

ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴹⴰⵕ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:35   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴹⴰⵕ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ -ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ "ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵄⴹⴰⵕⴰⵢⵉⵏ".

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ (ⵛⵉⵛ) ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵄⴹⵓⵕⴻⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵎⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵄⴹⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴰⵙⵓⴷⵓⵜⴰⵏ", ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵙ ⵓⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ, ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏⴻⴳ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ.

ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴹⴰⵕ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:35     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu