ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:06   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

"ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 254 ⵉⴹⴻⵏ ⵙⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ 102 ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 68 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵙ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵜ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍⵖⵓ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵊⵊⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ 19 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵇⴱⴻⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵃⵎⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵙⴻⵃⵎⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵏ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ ⴰⴽⴽⴻⴷ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵏⵄⴰⵎⴰ (5 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ (3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ).

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 68 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⴹⵔⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ-ⴷ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ-ⴰ 353 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, 59 ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ 46 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ, ⵉ ⵏⴻⵣⵎⴻⵍ.

ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:06     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu